მიმდინარებს ტექნიკური სამუშაოები!
გთხოვთ ისარგებლოთ დროებითი ლინკით olddocflow.gruni.ge
სისტემაში შესვლა!

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი.